Zarządzenie Nr6/2011

Zarządzenie  Nr 6/2011

Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny
„Przystań”

z dnia 1 lipca 2011 r.

 

w sprawie: przeciwdziałania mobbingowi  w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

 

Na podstawie art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm.2):

 

§ 1

Wprowadzam w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” Wewnętrzną Politykę Antymobbingową stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Wprowadzam w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora CWDiR „Przystań”

Nr 6/2011

z dnia 1 lipca  2011

 

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa to zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w  Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

 

§ 2

1. Każdy pracownik będzie zapoznany z treścią zarządzenia w sprawie wewnętrznej  polityki         antymobbingowej.

 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zarządzenia, zaopatrzone w datę i podpis  pracownika, dołącza się do akt osobowych pracownika.

 

§ 3

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. Komisji Antymobbingowej – należy przez to rozumieć:„organ kolegialny powołany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg o mobbing”,

 2. Mobbingu – należy przez to rozumieć: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowanie przeciw pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników”,

 3. Pracodawcy – należy przez to rozumieć: Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” reprezentowane przez Dyrektora.

 4. Pracowniku – należy przez to rozumieć: „osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy”.

 

Rozdział II

Przeciwdziałanie mobbingowi

§ 4

Działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą w żaden sposób tolerowane przez pracodawcę.

§ 5

 1.  Jeżeli pracownik uzna, iż został poddany mobbingowi, może wystąpić z pisemną skargą do Dyrektora CWDiR „Przystań”, a jeżeli sprawa dotyczy Dyrektora, bezpośrednio do Starosty Pszczyńskiego.

 2.  Skarga powinna zawierać:

 

 1. Opis działań lub zachowań, które stanowią wg. skarżącego przejaw mobbingu.

b.          Przytoczenie dowodów potwierdzających, że przedstawione zachowania miały miejsce.

c.          Wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu.

 1. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą.

 1.  Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

 

§ 6

1. Pracodawca każdorazowo w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia skargi, powołuje Komisję Antymobbingową, zwaną dalej Komisją, która ma za zadanie wyjaśnić, czy skarga jest zasadna.

 

2.   Komisja składa się z trzech członków.

 

3.   W skład komisji wchodzą:

 1. Osoba wskazana przez poszkodowanego;

 2. Osoba wskazana przez pracodawcę;

 3. Osoba wskazana wspólnie przez osobę skarżącą i pracodawcę.

 

4.  Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 

5.  Członkiem Komisji nie może być osoba, której skarga dotyczy.

6. Komisja rozpoczyna postępowanie w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia skargi.                   Postępowanie w sprawie skargi powinno zakończyć się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

7. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego sprawcy    

 

(sprawców) mobbingu oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Komisja podejmuje decyzję, zwykłą większością głosów, co do zasadności rozpatrywanej skargi.

8. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz strony postępowania zawierający:

 1. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku postępowania.

 2. Rozstrzygnięcie.

 3. Proponowane środki prawne wobec sprawcy lub sprawców.

 

9. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny, toczy się z poszanowaniem zarówno osoby skarżącej jak i sprawcy lub sprawców mobbingu, a fakty ustalone nie powinny być podawane do publicznej wiadomości.

10. Protokół z posiedzenia Komisji w terminie 3 dni jest przekazywany skarżącemu oraz osobie lub osobom, których skarga dotyczy, do zapoznania, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

11. Protokół posiedzenia Komisji włączony jest do akt osobowych pracownika, który złożył skargę o mobbing oraz sprawcy lub sprawców mobbingu.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu do postępowania przed Komisją stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 7

 1. W razie uznania skargi za zasadną, wobec sprawcy lub sprawców mobbingu Pracodawca może zastosować karę przewidzianą w Kodeksie Pracy: karę porządkową upomnienia, nagany lub wypowiedzieć warunki pracy.

 1. Sprawca lub sprawcy dodatkowo mogą zostać pozbawieni premii, o której mówi regulamin premiowania.

 1. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą lub sprawcami stosunek pracy.

 1. W miarę możliwości pracodawca może przenieść poszkodowanego pracownika, na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

§ 8

 1. Pracodawca wraz z przedstawicielem pracowników raz w roku  rozpatruje i ocenia czy postanowienia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej są właściwie wykonywane.

 1. Z dokonanej oceny pracodawca sporządza sprawozdanie

 

§ 9

Zastosowanie procedur określonych w niniejszej Polityce Antymobbingowej nie wyłącza uprawnień pracownika do dochodzenia swych roszczeń związanych z mobbingiem na drodze postępowania sądowego.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Dyrektora CWDiR „Przystań”

Nr 6/2011

z dnia 1 lipca  2011

 

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową

 


...................................................
(imię i nazwisko pracownika)
...................................................
(stanowisko służbowe)
 

Zapoznałem/łam się z treścią Wewnętrznej Polityki Antymobingowej  oraz zobowiązuję się do przestrzegania jej postanowień.

Pszczyna dnia ….......................                    ….......…...............................
                                        podpis pracownika

Początek formularza