Zarządzenia

Zarzadzenie Nr 2/2010

ZARZĄDZENIE NR 2/2010

DYREKTORA CENTRUM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY „Przystań”

z dnia 10 maja 2010 r.

 

w sprawie: Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie

 

 

podstawa prawna:

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2004 Nr 64, poz. 593 z póź. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych. (Dz.U z 2007, Nr 201, poz. 1455 z póź.zm.)

 • Statutu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie.

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się do stosowania w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie Statut i Regulamin Organizacyjny stanowiącą załącznik niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

1. Wszystkich pracowników placówki oraz wychowanków zobowiązuje się do zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Organizacyjnym i stosowania go w praktyce.

 

2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w/w dokumentach są wszyscy pracownicy placówki.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 3/2010

ZARZĄDZENIE NR 3/2010

DYREKTORA CENTRUM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY „Przystań”

z dnia 1 czerwca 2010 r.

 

w sprawie: Instrukcji Kancelaryjnej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie

 

 

podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. z 1998r. nr 160, poz. 1074, z póź.zm.)

 

 

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się do stosowania w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie Instrukcję Kancelaryjną stanowiącą załącznik niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

 1. Wszystkich pracowników placówki zobowiązuje się do zapoznania się z Instrukcją Kancelaryjną i stosowania jej w praktyce.

 2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację zapisów zawartych w/w Instrukcji są wszyscy pracownicy, w szczególności dział administracyjny.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam administratorowi placówki.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr 4/2010

ZARZĄDZENIE NR 4/2010

DYREKTORA CENTRUM WSPARCIA DZIECKA i RODZINY „Przystań”

z dnia 7 czerwca 2010r.

 

w sprawie: Polityki zarządzania ryzykiem wewnętrznym.

 

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).

 

 

Zarządzam co następuje:

 

§1

Wprowadza się do stosowania w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” procedury zarządzania ryzykiem wewnętrznym stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zobowiązuję wychowawców, pracowników merytorycznych oraz pracowników administracji i obsługi do zapoznania się z tymi procedurami oraz stosowania ich w pracy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 roku.

Zarządzenie Nr 6/2010

ZARZĄDZENIE NR 6/2010

DYREKTORA CENTRUM WSPARCIA DZIECKA i RODZINY „Przystań”

z dnia 12 lipca 2010r.

 

 

W sprawie: wprowadzenie Kodeksu Etyki pracowników Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

 

 

 

 

§ 1

Celem zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się Kodeks Etyki pracowników Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR 6/2010

Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

z dnia 12 lipca 2010r.

 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

 

Zasady ogólne

§ 1

Kodeks Etyki pracowników Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” zwany dalej „kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy placówki w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

§ 2

Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez wszystkich pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków.

§ 3

 1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.

 2. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.

 

Zasady szczegółowe

§ 4

(Zasada praworządności)

 1. Pracownik działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych jednostki.

 2. Pracownik zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracowników wykorzystuje się wyłącznie do celów służbowych.

 

 

 

§ 5

(Zasada niedyskryminowania)

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasad równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.

 2. W przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnie, istotnymi właściwościami danej sprawy.

 3. Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonanie polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

§ 6

(Zasada współmierności)

 1. W toku podejmowania decyzji pracownik zapewnia, że przyjęte działania są współmierne do przyjętego celu.

 2. Pracownik unika ograniczania praw obywateli lub nakładania na nich obciążeń, jeżeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby niewspółmierne do celu prowadzonych działań.

 3. W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwagę na stosowne wyrażanie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.

§ 7

(Zasada nadużywania uprawnień)

 1. Z posiadanych uprawnień pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.

 2. Pracownik nie powinien korzystać z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.

§ 8

(Zasada bezstronności i niezależności)

 1. Pracownik działa bezstronnie i niezależnie, powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.

 2. Na postępowanie pracowników nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzinny ani też presja polityczna. Pracownik nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes finansowy.

§ 9

(Zasada obiektywizmu)

 1. W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.

 2. Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na prawdzie obiektywnej.

§ 10

(Zasada uczciwości)

Pracownik działa: bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.

§ 11

(Zasada uprzejmości)

 1. W swoich kontaktach z petentami, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania w sposób dokładny i wyczerpujący.

 2. Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje ją do pracownika właściwego.

 3. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby pracownik stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.

§ 12

(Zasada współodpowiedzialności)

 1. Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.

 2. Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem.

 3. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nią, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności placówki.

§ 13

(Zasada akceptacji i kontroli zarządczej)

 1. Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je.

 2. Pracownik berze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazuje swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.

 3. Pracownik rozumie, ze wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów placówki.

§ 14

(Odpowiedzialność)

 1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeks Etyki i kierować się jego zasadami.

 2. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 2/2008

Zarządzenie Nr 2 /2008

 

 

Celem ujednolicenia stylu pracy oraz sposobu postępowania w sytuacjach trudnych i niecodziennych - wprowadzam procedury postępowania.
Zobowiązuję wychowawców i pracowników merytorycznych do zapoznania się z tymi procedurami oraz stosowania ich w pracy.
Wychowawcy zobowiązani są także do zaznajomienia swoich podopiecznych z zasadami zawartymi w w/w dokumentach.

Sposoby postępowania w sytuacjach trudnych i niecodziennych:

 1. Przyjęcie dziecka do placówki.
 2. Przyjęcie nowego wychowanka.
 3. Zwalnianie wychowanka poza placówkę.
 4. Odwiedziny wychowanka.
 5. Urlopowanie wychowanka poza placówkę.
 6. Ucieczki z placówki.
 7. Spożywanie alkoholu, lub przebywanie pod jego wpływem na terenie placówki.
 8. Agresja fizyczna.
 9. Spożywanie substancji chemicznych wywołujących stan odurzenia.
 10. Kradzieże.
 11. Samookaleczenie, próby samobójcze, przejawy samoagresji.
 12. Zakłócanie porządku na terenie placówki.
 13. Nie realizacja obowiązku szkolnego.

PODSTAWY PRAWNE:

 
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982r. Nr 35, poz. 228 z póź. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109; oraz przepisy wykonawcze do ustawy);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi ((Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473 – tekst jednolity);
3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U.  z 1990r. Nr 30, poz. 179; Dz. U. z 2002r. Nr 7, poz. 58 – tekst jednolity);
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciw działaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z póź. zm.);
5. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329; Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.);
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.);
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem  ( Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226);
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych ( Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz 1455);

 

I. PRZYJĘCIE DZIECKA DO PLACÓWKI

 
 1. dziecko trafiające do placówki przyjmuje się na Oddział Interwencyjny;
 2. wychowawca pełniący dyżur, w chwili przybycia dziecka do placówki, przeprowadza wywiad z osoba doprowadzającą dziecko, przejmuje dokumentację i wszystkie rzeczy, które dziecko posiada ze sobą; odnotowuje fakt przyjęcia dziecka  w dzienniku zajęć oraz zeszycie raportu;
 3. o przyjęciu dziecka do placówki wychowawca niezwłocznie informuje pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego;
 4. nowy wychowanek, po przyjęciu, zapoznawany jest z placówką oraz zasadami obowiązującymi w niej;
 5. wychowawca przyjmujący wychowanka, niezwłocznie zapewnia mu konsultację medyczną oraz wyposaża w rzeczy osobistego użytku;
 6. o fakcie doprowadzenia dziecka do placówki, pracownik socjalny informuje Sąd Rodzinny i PCPR;
 7. wychowawca przyjmujący dziecko, wypełnia kartę przyjęcia (według wzoru).

 

II.  PRZYJĘCIE NOWEGO WYCHOWANKA

 
 1. gdy zachodzą przesłanki świadczące o tym, iż zasadne jest przejście wychowanka do innego oddziału lub grupy, wychowawca prowadzący kieruje sprawę do dyrektora placówki;
 2. dyrektor placówki zwołuje Zespół do Oceny Aktualnej Sytuacji Wychowanka, na którym podejmowana jest decyzja o miejscu pobytu wychowanka;
 3. gdy zapada decyzja o przejściu wychowanka, przechodzi on do wskazanej grupy wraz z osobistymi rzeczami oraz dokumentacją;
 4. wychowawca przejmujący wychowanka wprowadza go, zapoznaje z zasadami obowiązującymi w grupie;
 5. informacja o przejściu wychowanka zapisywana jest w zeszycie raportów;
 6. po przejęciu wychowanka, wychowawca prowadzący, niezwłocznie nawiązuje kontakt ze szkołą, zapoznaje wychowawcę klasy ze zmianą prowadzącego i dokonuje ustaleń, co do prowadzenia wychowanka;
 

III. ZWALNIANIE WYCHOWANKA POZA PLACÓWKĘ

 

 1. zgodę uzyskuje od wychowawcy grupy, po uprzednim przedstawieniu celu wyjścia i ewentualnego miejsca pobytu;
 2. informacje o wyjściu i powrocie wychowanka (z podaniem godziny) wychowawca zapisuje w zeszycie raportów;
 3. zwolniony wychowanek może przebywać poza placówką do 2 godzin; o czasie zwolnienia decyduje wychowawca;
 4. wychowanek, który ukończył 13 r.ż może zwolnić się poza teren placówki;
 5. w uzasadnionych przypadkach, pobyt poza placówką może być dłuższy;
 6. decyzję o wydłużeniu czasu zwolnienia wychowanka podejmuje wychowawca, po uzgodnieniu z dyrekcją;
 7. zwolnienie nie może odbywać się w godzinach, kiedy trwają zaplanowane zajęcia grupowe n.p.: odrabiani, prace porządkowe, zajęcia ze specjalistami, zebrania;
 8. w przypadku spóźnienia, wychowanek ma obowiązek wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy;
 9. w uzasadnionych przypadkach, wychowawca ma prawo zastosować karę regulaminową wobec spóźniającego się wychowanka;

 

IV. ODWIEDZINY WYCHOWANKA

 

 1. wychowanek ma prawo do odwiedzin: rodziny, krewnych, znajomych;
 2. odwiedziny winny być uzgodnione z wychowawcą grupy i odbywać się w godzinach i miejscu, które nie kolidują z zajęciami prowadzonymi w grupie;
 3. osoba odwiedzająca musi być w stanie trzeźwym, zachowywać się poprawnie, zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi;
 4. odwiedziny na terenie placówki, za zgodą wychowawcy, odbywają się w miejscu wybranym przez wychowanka, umożliwiającym swobodną rozmowę i nieskrępowanie uczestników spotkania;
 5. w uzasadnionych przypadkach wychowawca może przerwać trwające spotkanie lub odmówić osobie odwiedzającej kontaktu z wychowankiem;
 

V. URLOPOWNIE WYCHOWANKA Z PLACÓWKI

 

 1. wychowanek może być urlopowany z placówki do domu rodzinnego, krewnych lub rodziny zaprzyjaźnionej;
 2. urlopowanie z placówki jest możliwe po uzyskaniu uprzednio, zgody Sądu Rodzinnego (t.zw: „przepustki”); informację o urlopowaniu, wychowawca zapisuje w zeszycie raportów;
 3. wniosek o „przepustkę” pisze: rodzic, krewny lub osoba zaprzyjaźniona, korzystając z pomocy pracowników Centrum;
 4. osoby zainteresowane urlopowaniem wychowanka z Centrum muszą się umówić z pracownikiem socjalnym z placówki na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, do którego będzie urlopowany wychowanek; negatywna ocena pracownika socjalnego może spowodować wstrzymanie „przepustki” lub jej anulowanie;
 5. rodzic, krewny, osoba zaprzyjaźniona lub opiekun odbiera wychowanka z placówki po uprzednim spisaniu  w obecności wychowawcy prowadzącego - oświadczenia o przejęciu na siebie odpowiedzialności za wychowanka;
 6. osoby odbierające dziecko z placówki muszą być: pełnoletnie i pozostawać w stanie trzeźwości;
 7. osoba dorosła, odprowadzająca dziecko do placówki, jest zobowiązana przekazać je wychowawcy grupy będącemu na dyżurze;
 8. w uzasadnionych przypadkach wychowawca może odmówić wydania dziecka, mimo, iż osoba posiada aktualną przepustkę;
 9. w uzasadnionych przypadkach wychowanek może sam wyjeżdżać na przepustkę oraz z niej wracać;
 10.  czas przepustki może ulec wydłużeniu; decyzję o przedłużeniu przepustki podejmuje wychowawca grupy po uzgodnieniu z dyrekcją;
 11.  wychowanek bądź opiekun mają obowiązek niezwłocznie poinformować wychowawcę o ewentualnym opóźnianiu powrotu do placówki;
 12.  w przypadku niepowrotu lub dłuższego spóźnienia, wychowanek zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność;
 13.  w uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo zastosować karę regulaminową wobec spóźniającego się wychowanka;

 

VI. UCIECZKI Z PLACÓWKI

 
 1. w przypadku stwierdzenia ucieczki wychowanka z placówki wychowawca grupy przeprowadza rozpoznanie; niezwłocznie zawiadamia dyrektora placówki i KPP w Pszczynie (telefonicznie);
 2. po rozpoznaniu sprawy, potwierdzeniu ucieczki - wychowawca lub inny pracownik Centrum niezwłocznie przekazuje formularz zgłoszeniowy ucieczki wychowanka do KPP w Pszczynie oraz pisemnie zawiadamia: Sąd Rodzinny, rodziców lub opiekunów, PCPR;
 3. dyrektor niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do rozpoznania sytuacji, ustalenia przyczyn ucieczki oraz miejsca ewentualnego pobytu wychowanka;
 4. przez cały czas nieobecności wychowanka trwają jego poszukiwania;
 5. informacje o nieobecności wychowanka cyklicznie są wysyłane do Sądu Rodzinnego oraz na Policję;
 6. po doprowadzeniu wychowanka do placówki prowadzone są rozmowy wyjaśniające, określa się przyczyny ucieczki i ustala plan postępowania z wychowankiem na okoliczność zaistniałego zdarzenia;
 7.  w uzasadnionych przypadkach, wychowanek po doprowadzeniu do placówki, może przez kilka dni pozostać w Centrum,  pod opieką wychowawcy grupy;
 8. po powrocie z ucieczki sprawdza się ogólny stan zdrowia wychowanka i kieruje się go niezwłocznie do lekarza w przypadku stwierdzenia niepokojących zmian w organizmie;
 9. o powrocie wychowanka do placówki, wychowawca informuje pisemnie: Sąd Rodzinny, KPP oraz rodziców;
 10.  wobec wychowanka uciekającego z placówki stosuje się kary regulaminowe;
 

VII. SPOŻYWANIE ALKOHOLU LUB PRZEBYWANIE POD JEGO WPŁYWEM NA TERENIE PLACÓWKI

 
 1. w przypadku podejrzenia, iż wychowanek jest pod wpływem alkoholu, wychowawca wzywa Policję i poddaje wychowanka badaniu alkomatem, wynik badania jest zapisywany w dokumenty wychowanka oraz dzienniku zajęć grupowych;
 2. w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości wychowanka - wychowawca wpisuje informacje do zeszytu raportów, sporządza notatkę ze zdarzenia informując: dyrektora placówki oraz Sąd Rodzinny i wspólnie z wychowawcami pełniącymi dyżur, ocenia stan zagrożenia życia i zdrowia danego wychowanka i jego otoczenia;
 3. w wyniku oceny sytuacji i stwierdzenia, iż nie występuje zagrożenie – wychowawca może pozostawić wychowanka w pokoju do czasu wytrzeźwienia; przez cały czas trwania sytuacji - wychowawca monitoruje stan wychowanka;
 4. w przypadku, gdy istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie życia czy zdrowia wychowanka, lub osób przebywających w jego otoczeniu – wychowawca po konsultacji z dyrektorem placówki - wzywa Policję, by przewieźć nietrzeźwego wychowanka do izby wytrzeźwień lub Pogotowie Ratunkowe;
 5. koszty pobytu w izbie wytrzeźwień ponosi wychowanek;
 6. za spożywanie alkoholu wychowankowi grozi kara regulaminowa;
 

VIII. AGRESJA FIZYCZNA

 
 1. wychowawca pracujący z osobą poszkodowaną, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do udzielenie jej pierwszej pomocy, bądź jeżeli sytuacja tego wymaga  - wezwać lekarza;
 2. w sytuacji, gdy sprawca jest agresywny i zagraża sobie lub otoczeniu, wychowawca zobowiązany jest odizolować go od innych wychowanków, monitorując jego zachowanie; jeżeli mimo izolacji wychowanek nadal przejawia agresję/autoagresję  - należy wezwać Pogotowie Ratunkowe i Policję,
 3. wychowawca o całym zdarzeniu informuje dyrektora placówki;
 4. informacje o zdarzeniu są zapisywane w zeszycie raportów; notatka służbowa ze zdarzenia jest wysyłana do Sądu Rodzinnego, rodziców lub opiekunów wychowanka;
 5. wychowanek otrzymuje karę regulaminową;
 

IX. SPOŻYWANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH WYWOŁUJĄCYCH STAN ODURZENIA

 
 1. w przypadku podejrzenia, iż wychowanek jest pod wpływem środków odurzających - wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniającą oraz jeżeli jest to możliwe - poddaje wychowanka badaniom, wynik badania jest zapisywany w dokumenty wychowanka oraz dziennik zajęć grupowych;
 2. w przypadku stwierdzenia obecności w organizmie wychowanka substancji  trujących  - wychowawca wpisuje informacje do zeszytu raportów sporządza notatkę ze zdarzenia informując: dyrektora placówki oraz Sąd Rodzinny i wspólnie z wychowawcami pełniącymi dyżur ocenia stan zagrożenia życia i zdrowia danego wychowanka i jego otoczenia;
 3. w wyniku oceny sytuacji i stwierdzenia, iż nie występuje zagrożenie – wychowawca może pozostawić wychowanka w pokoju, prowadząc obserwacje;
 4. w przypadku, gdy istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie życia czy zdrowia wychowanka, lub osób przebywających w jego otoczeniu – wychowawca, po konsultacji z dyrektorem placówki, wzywa Pogotowie Ratunkowe i podejmuje działania zmierzające do umieszczenia wychowanka w szpitalu, na detoksie;
 5. za stosowanie substancji odurzających wychowankowi grozi kara regulaminowa;
 

X. KRADZIEŻE

 
 1. w sytuacji stwierdzenia kradzieży - wychowawca przeprowadza postępowanie wyjaśniające;
 2. o zdarzeniu informuje dyrektora placówki oraz wychowawców grupy, których podopieczny mogą być uczestnikami zdarzenia;
 3. wychowawcy organizują przeszukanie pomieszczeń i rzeczy wychowanków;
 4. w przypadku wykrycia sprawcy, ma on obowiązek zwrócić skradzioną rzecz lub kwotę pieniężną, stanowiącą równowartość skradzionego przedmiotu;
 5. jeżeli sytuacja tego wymaga, należy zgłosić kradzież na Policję oraz poinformować Sąd Rodzinny;
 6. wychowanek, który dokona kradzieży lub zniszczenia mienia innej osoby ponosi karę regulaminową;

 

XI. SAMOOKALECZENIA, PRÓBY SAMOBÓJCZE, PRZEJAWY SAMOAGRESJI

 
 1. wychowawca pracujący z wychowankiem, który dokonał samookaleczenia w pierwszej kolejności udziela mu pierwszej pomocy, a następnie, jeżeli sytuacja tego wymaga wzywa lekarza;
 2. po opatrzeniu ran, wychowanek jest obserwowany, wychowawca zapewnia mu stałą opieką;
 3. o zdarzeniu wychowawca informuje dyrektora placówki; dokonuje zapisu w zeszycie raportów; informacje o zdarzeniu wysyła: do Sądu Rodzinnego, rodziców lub opiekunów;
 4. wychowanek jest niezwłocznie otoczony opieką psychologiczną, jeżeli sytuacja tego wymaga – umawiany jest na konsultacje psychiatryczne;
 5. wychowanek zobowiązany jest do, uczestnictwa w zajęciach z zakresu terapii w placówce, lub poza nią, zależnie od wskazań wychowawcy prowadzącego;
 6. sprawy związane z wychowankiem, który przejawia zachowania agresywne, monitoruje wychowawca prowadzący konsultując się z: terapeutą, psychologiem i pedagogiem;
 
XII. ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU NA TERENIE PLACÓWKI
 
 1. w przypadku zakłócenia porządku na terenie placówki przez osoby obce, wychowawca dyżurujący, zwraca się do osoby z prośbą o opuszczenie placówki; brak reakcji upomnianego skutkuje wezwaniem Policji;
 2. w przypadku zakłócenia porządku na terenie placówki przez wychowanków, wychowawca stara się doprowadzić do załagodzenia sytuacji; wspólnie z wychowawcami pełniącymi dyżur ustala przyczyny zdarzenia, ocenia stan zagrożenia;
 3. w razie potrzeby, wychowanek jest izolowany od reszty grupy do chwili wyciszenia, w tym czasie wychowawca obserwuje jego zachowanie;
 4. w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia - wychowawca wzywa Pogotowie Ratunkowe i Policję oraz zawiadamia dyrektora placówki;
 5. za nieuzasadnione zakłócanie porządku, na terenie placówki, wychowanek  ponosi karę regulaminową;
 

XIII. NIE REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 
 1. w przypadku stwierdzenia nie realizacji obowiązku szkolnego, wychowawca prowadzi rozmowę wyjaśniającą i ustala wspólnie z wychowankiem przyczyny zaistniałej sytuacji oraz sposób postępowania;
 2. wychowawca niezwłocznie nawiązuje kontakt z pedagogiem i wspólnie ustalają sposoby postępowania z wychowankiem, zwracają uwagę na aktualne badania psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazania PPP;
 3. wychowawca prowadzący, na bieżąco monitoruje postępy wychowanka oraz konsultuje się z nauczycielami w szkole;
 4. gdy sytuacja nie ulega poprawie, a wychowawca wraz z pedagogiem wykluczają u wychowanka występowanie jakichkolwiek dysfunkcji - stosuje się wobec niego kary regulaminowe;
 5. o zaistniałej sytuacji wychowawca informuje: dyrektora placówki, Sąd Rodzinny, rodziców lub opiekunów prawnych;

Zarządzenie Nr 1/2009

ZARZĄDZENIE NR 1/2009
DYREKTORA CENTRUM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY „Przystań”
z dnia 8 stycznia 2009 r.
 
w sprawie: Regulamin służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę    przygotowawczą dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych  w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Przyczynie.
 
Na podstawie:  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.  Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się do stosowania w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie „Regulamin służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę     przygotowawczą”  dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych  w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Przyczynie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
1. Wszystkich pracowników placówki zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych   
   zobowiązuję do zapoznania się z  ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim 
   zasad.
2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są
bezpośredni przełożeni zobowiązani do przeprowadzenia służby przygotowawczej  i egzaminu końcowego dla pracowników samorządowych zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych.
 
§ 3
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam administratorowi placówki.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 1/2008

 

Zarządzenie Nr 1/2008

 

 

Zgodnie z zaleceniem Sanepidu, zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z kartami charakterystyki preparatów niebezpiecznych, będących w użyciu na terenie placówki oraz stosowania się do zaleceń tam zawartych.

Wychowawcy zobowiązani są do zapoznania wychowanków z zasadami obowiązującymi przy stosowaniu preparatów niebezpiecznych, zgodnie z kartą charakterystyki.

Zarządzenie Nr 2/2009

ZARZĄDZENIE NR 2/2009
DYREKTORA CENTRUM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY „Przystań”
z dnia 9 stycznia 2009 r. 
 
w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej
                   pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 
                  w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie.
 
Na podstawie:  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.  Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 13 marca 2007r.  w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych  ( Dz.U. Nr 55, poz. 361)
 
 
zarządzam, co następuje
 
§ 1
 
Wprowadza się do stosowania w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny Przystań” w Pszczynie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
1.Wszystkich pracowników placówki zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych   
    zobowiązuję do zapoznania się z  ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim 
    zasad.
2.Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są
    bezpośredni przełożeni zobowiązani do przeprowadzenia okresowych ocen 
    kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach
    urzędniczych.
 
§ 3
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam administratorowi placówki.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr5/2011

Zarządzenie Nr 5/2011
Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: wykazu prac zabronionych kobietom w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

Na podstawie art. 176, art.178, art.179, dział ósmy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm.):

§ 1

Wprowadzam w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” wykaz prac zabronionych kobietom stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wprowadzam w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” wzór oświadczenia o zapoznaniu się z wykaz prac zabronionych kobietom stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia dyrektora CWDiR Nr 5/2011

z dnia 27 czerwca 2011

Wykaz prac zabronionych kobietom

w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny

„Przystań”

1.

Kobietom zabrania się dźwiganie ciężarów i ich podnoszenie:

a). ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej (do czterech razy na godzinę w czasie zmiany),

b). ręczne podnoszenie pod górę, po pochylniach, schodach ciężarów o masie przekraczającej 8 kg przy stałej pracy i 15 kg przy pracy dorywczej.

2.

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia zabrania się wykonywania:

a). prac w pozycji wymuszonej,

b). prac w pozycji stojącej ponad 3 godz. w czasie zmiany roboczej,

c). prac stwarzających ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksykoplazmą,

d). prac w narażeniu na działanie: czynników rakotwórczych, substancji chemicznych ( leki cytostatyczne, chloropren, 2 etoksyetanol, etylen, mangan, ołów i jego związki, styren, syntetyczny estrogen i progesteron)

e). prac w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenie w środowisku przekracza wartość 1/3 NDS,

f). prac stwarzających ryzyko ciężkiego urazu fizycznego i psychicznego.

3.

Kobietom w ciąży zabrania się:

a). prac przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę,

b). prac wysokościowych poza stałymi galeriami, pomostami, podestami, stałymi podwyższeniami oraz wchodzenia po drabinie,

c). prac w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniu przekraczającym wartość dla strefy bezpieczeństwa,

d). prac w warunkach narażenia na promienie jonizujące.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia dyrektora CWDiR Nr 5/2011

z dnia 27 czerwca 2011

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z wykazem prac zabronionych kobietom

...................................................
(imię i nazwisko pracownika)
...................................................
(stanowisko służbowe)

Zapoznałem/łam się z treścią zarządzenia dotyczącego wykazy prac zabronionych kobietom oraz zobowiązuję się do przestrzegania jej postanowień.

Pszczyna dnia …......................... ….......…..................................
podpis pracownika

Początek formularza

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z poź.zm.)
DZIAŁ ÓSMY OCHRONA PRACY KOBIET

Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac.

Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca.

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Art. 178. § 1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

§ 2. Kobiety opiekujące się dzieckiem w wieku do czterech lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Art. 179. § 1. Pracodawca jest obowiązany przenieść do innej pracy kobietę w ciąży: 1) zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży, 2) w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.

§ 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

§ 3. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie do innej pracy pracodawca jest obowiązany zatrudnić kobietę przy pracy określonej w umowie o pracę. § 4. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wydawania orzeczeń lekarskich dotyczących konieczności przenoszenia kobiet w ciąży do innej pracy w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2.

Art. 180. § 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 26 tygodni przy pierwszym i każdym następnym porodzie, [ 20 tygodni w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., przy czym wymiar ten stosuje się także do pracownic korzystających z urlopu macierzyńskiego w dniu 1 stycznia 2000 r. - zob. art. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U.99.99.1152).]

2) 39 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. [ 30 tygodni w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., przy czym wymiar ten stosuje się także do pracownic korzystających z urlopu macierzyńskiego w dniu 1 stycznia 2000 r. - zob. art. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U.99.99.1152).]
§ 2. Co najmniej 4 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu.

§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński nie wykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania przysługującego wymiaru urlopu.

§ 4. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka w okresie pierwszych 6 tygodni życia, urlop macierzyński po porodzie przysługuje w wymiarze 10 tygodni. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

Art. 181. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie póˇniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Art. 182. Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednakże urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.

Art. 183. § 1. Pracownica, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, ma prawo do 14 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 miesięcy życia.

§ 2. Jeżeli pracownica, o której mowa w § 1, przyjęła dziecko w wieku do jednego roku, ma prawo do 4 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Art. 184. Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

Art. 185. § 1. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Art. 186. § 1. Na wniosek pracownicy pracodawca jest obowiązany udzielić jej urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

§ 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wychowawczego oraz prawa i obowiązki związane z tym urlopem.

Art. 187. § 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

§ 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Art. 188. Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Art. 189. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy.

Art. 189. § 1. Przepisy art. 1295 pkt 3, art. 178 § 2, art. 186 i 188 stosuje się także do pracownika, z tym że jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnień określonych w tych przepisach może korzystać jedno z nich.

§ 2. Przepis art. 180 § 2 i art. 183 stosuje się także do pracownicy, która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza

Zarządzenie Nr6/2011

Zarządzenie  Nr 6/2011

Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny
„Przystań”

z dnia 1 lipca 2011 r.

 

w sprawie: przeciwdziałania mobbingowi  w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

 

Na podstawie art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm.2):

 

§ 1

Wprowadzam w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” Wewnętrzną Politykę Antymobbingową stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Wprowadzam w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora CWDiR „Przystań”

Nr 6/2011

z dnia 1 lipca  2011

 

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa to zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w  Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

 

§ 2

1. Każdy pracownik będzie zapoznany z treścią zarządzenia w sprawie wewnętrznej  polityki         antymobbingowej.

 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zarządzenia, zaopatrzone w datę i podpis  pracownika, dołącza się do akt osobowych pracownika.

 

§ 3

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. Komisji Antymobbingowej – należy przez to rozumieć:„organ kolegialny powołany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg o mobbing”,

 2. Mobbingu – należy przez to rozumieć: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowanie przeciw pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników”,

 3. Pracodawcy – należy przez to rozumieć: Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” reprezentowane przez Dyrektora.

 4. Pracowniku – należy przez to rozumieć: „osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy”.

 

Rozdział II

Przeciwdziałanie mobbingowi

§ 4

Działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą w żaden sposób tolerowane przez pracodawcę.

§ 5

 1.  Jeżeli pracownik uzna, iż został poddany mobbingowi, może wystąpić z pisemną skargą do Dyrektora CWDiR „Przystań”, a jeżeli sprawa dotyczy Dyrektora, bezpośrednio do Starosty Pszczyńskiego.

 2.  Skarga powinna zawierać:

 

 1. Opis działań lub zachowań, które stanowią wg. skarżącego przejaw mobbingu.

b.          Przytoczenie dowodów potwierdzających, że przedstawione zachowania miały miejsce.

c.          Wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu.

 1. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą.

 1.  Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

 

§ 6

1. Pracodawca każdorazowo w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia skargi, powołuje Komisję Antymobbingową, zwaną dalej Komisją, która ma za zadanie wyjaśnić, czy skarga jest zasadna.

 

2.   Komisja składa się z trzech członków.

 

3.   W skład komisji wchodzą:

 1. Osoba wskazana przez poszkodowanego;

 2. Osoba wskazana przez pracodawcę;

 3. Osoba wskazana wspólnie przez osobę skarżącą i pracodawcę.

 

4.  Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 

5.  Członkiem Komisji nie może być osoba, której skarga dotyczy.

6. Komisja rozpoczyna postępowanie w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia skargi.                   Postępowanie w sprawie skargi powinno zakończyć się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

7. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego sprawcy    

 

(sprawców) mobbingu oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Komisja podejmuje decyzję, zwykłą większością głosów, co do zasadności rozpatrywanej skargi.

8. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz strony postępowania zawierający:

 1. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku postępowania.

 2. Rozstrzygnięcie.

 3. Proponowane środki prawne wobec sprawcy lub sprawców.

 

9. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny, toczy się z poszanowaniem zarówno osoby skarżącej jak i sprawcy lub sprawców mobbingu, a fakty ustalone nie powinny być podawane do publicznej wiadomości.

10. Protokół z posiedzenia Komisji w terminie 3 dni jest przekazywany skarżącemu oraz osobie lub osobom, których skarga dotyczy, do zapoznania, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

11. Protokół posiedzenia Komisji włączony jest do akt osobowych pracownika, który złożył skargę o mobbing oraz sprawcy lub sprawców mobbingu.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu do postępowania przed Komisją stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 7

 1. W razie uznania skargi za zasadną, wobec sprawcy lub sprawców mobbingu Pracodawca może zastosować karę przewidzianą w Kodeksie Pracy: karę porządkową upomnienia, nagany lub wypowiedzieć warunki pracy.

 1. Sprawca lub sprawcy dodatkowo mogą zostać pozbawieni premii, o której mówi regulamin premiowania.

 1. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą lub sprawcami stosunek pracy.

 1. W miarę możliwości pracodawca może przenieść poszkodowanego pracownika, na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

§ 8

 1. Pracodawca wraz z przedstawicielem pracowników raz w roku  rozpatruje i ocenia czy postanowienia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej są właściwie wykonywane.

 1. Z dokonanej oceny pracodawca sporządza sprawozdanie

 

§ 9

Zastosowanie procedur określonych w niniejszej Polityce Antymobbingowej nie wyłącza uprawnień pracownika do dochodzenia swych roszczeń związanych z mobbingiem na drodze postępowania sądowego.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Dyrektora CWDiR „Przystań”

Nr 6/2011

z dnia 1 lipca  2011

 

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową

 


...................................................
(imię i nazwisko pracownika)
...................................................
(stanowisko służbowe)
 

Zapoznałem/łam się z treścią Wewnętrznej Polityki Antymobingowej  oraz zobowiązuję się do przestrzegania jej postanowień.

Pszczyna dnia ….......................                    ….......…...............................
                                        podpis pracownika

Początek formularza


 

Zarządzenie Nr 2/2012

Zarządzenie nr 6 /2012

ZARZĄDZENIE NR 6/2012

DYREKTORA CENTRUM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY „Przystań”

z dnia 17 sierpnia 2012 roku.

w sprawie: przyjęcia dziecka do pieczy zastępczej w trybie interwencyjnym.

§ 1

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 Nr 149, poz.887 z póź.zm.) oraz Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005, Nr 180, poz. 1493 z póź.zm.) wprowadza się do stosowania w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” procedury stanowiące

załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią procedur obowiązujących w trakcie przyjęcia dziecka w trybie interwencyjnym .

 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam: specjaliście ds. administracyjnobiurowych, liderom grup wychowawczych oraz kierownikowi działu Pieczy Zastępczej.

 3. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w/w dokumentach wszyscy pracownicy placówki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia wprowadzenia.

PROCEDURA 

przyjęcia dziecka do pieczy zastępczej w trybie interwencyjnym

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z póź.zm.);

2.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005, Nr 180, poz. 1493 z póź.zm.)

Ilekroć w dalszej części jest mowa o:
a). „Centrum” - należy przez to rozumieć Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”.
b). „Organizatorze - należy przez to rozumieć Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Pszczyńskim.
c). „Właściwe instytucje” - należy przez to rozumieć: Ośrodki  Pomocy Społecznej, PCPR, Policja, Sąd.    

 1. w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka udziela mu się schronienia w pieczy zastępczej, na czas trwania tego zagrożenia;

 2. osoba przyjmująca dziecko wypełnia kartę przyjęcia (załącznik nr 1), przeprowadza wywiad z osobą doprowadzającą je, przejmuje dokumentację i wszystkie rzeczy, które dziecko posiada ze sobą oraz odnotowuje ten fakt w stosownych dokumentach;

 3. osoba przejmująca opiekę nad dzieckiem, niezwłocznie podejmuje czynności w celu zabezpieczenia zdrowia i życia dziecka;

 4. o przyjęciu dziecka do pieczy niezwłocznie informuje się dyrektora Centrum oraz Organizatora;

 5. o zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie informuje się Sąd Rodzinny i PCPR dołączając  (załącznik Nr 1);

 6. po zabezpieczeniu dziecka, we współpracy z właściwymi instytucjami podejmuje się działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałych okoliczności oraz zniwelowania przeszkód uniemożliwiających dziecku bezpieczny pobyt w dotychczasowym miejscu (załącznik nr 2);

 7. w chwili ustąpienia przyczyn zagrażających zdrowiu i życiu dziecka  wraca ono do miejsca dotychczasowego pobytu;

 8. dopuszczalne jest umieszczenie dziecka u innej, nie zamieszkującej wspólnie bliskiej mu osoby w sytuacji, gdy zagrożenie dla życia i zdrowia utrzymuje się  i nie znaleziono jeszcze miejsca w pieczy zastępczej;

 9. o przekazaniu dziecka do innej formy opieki niezwłocznie informuje się Sąd Rodzinny i PCPR dołączając  (załącznik nr 3).

Załączniki:
1. karta przyjęcia dziecka w trybie interwencyjnym;
2. karta pracy;
3. karta przekazania dziecka.

KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PIECZY ZASTĘPCZEJ

W TRYBIE INTERWENCYJNYM

Część I

 1. Data i godzina przyjęcia…………………………………………….…………………….
 2. Bezpośrednia przyczyna zagrożenia życia i zdrowia dziecka…….……………………….

…………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………………….

 1. Imię i nazwisko dziecka……………………………………..……….………….………....
 2. Wiek dziecka …………………….…………………..………………………….……..…..
 3. Adres zamieszkania/dotychczasowego pobytu rodziców/opiekunów ………………….…………………………….……………………………………..
 4. Ostatni adres zamieszkania/pobytu dziecka ……………………………………………………………………………………….
 5. Czy była podjęta próba umieszczenia dziecka u innej, nie zamieszkującej wspólnie, osoby najbliższej dziecku (u kogo) ………………………………………….……..

………………………………………………………………………..….…..………….

 1. Imię i nazwisko osoby doprowadzającej…………………………………..…………..…...
 2. Stanowisko, stopień pokrewieństwa osoby doprowadzającej…………….………………..
 3. Imię i nazwisko osoby przyjmującej dziecko…………………………..…………..………

……………………………………………..

Podpis osoby doprowadzającej dziecko

……………………………………………..

Podpis osoby przyjmującej dziecko

KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PIECZY ZASTĘPCZEJ W TRYBIE INTERWENCYJNYM

Część II

Informacje uzyskane w dniu przyjęcia dziecka do placówki

 

Imię i nazwisko osoby

dokonującej zapisu

Podpis osoby

dokonującej zapisu

Informacje n.t. dziecka uzyskane od osoby doprowadzającej

 

     

Informacje uzyskane od dziecka

 

     

…………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                              (data dokonania zapisów)

KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PIECZY ZASTĘPCZEJ W TRYBIE INTERWENCYJNYM

Część III

Informacje o dziecku w dniu przyjęcia do placówki

 

Imię i nazwisko osoby

dokonującej zapisu

Podpis osoby

dokonującej zapisu

Opis wyglądu zewnętrznego: stan skóry, włosów; ubiór

 

     

Spis rzeczy, jakie dziecko przywiozło ze sobą

 

     

Spis dokumentów, jakie otrzymuje osoba w chwili przyjęcia dziecka

 

     

…………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                              (data dokonania zapisów)

KARTA PRACY

data

podejmowane czynności

ustalenia

imię i nazwisko (stanowisko)

     

 

KARTA PRZEKAZANIA DZIECKA

 1. Data i godzina przekazania………………………………………..…………………….….
 2. Miejsce przekazania dziecka ……………………………………………………………….
 3. Imię i nazwisko dziecka…………………………………..………….………….………....
 4. Wiek dziecka …………………….………………………….…….…………….……..…..
 5. Imię i nazwisko osoby, której dziecko jest przekazywane …………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Adres zamieszkania/pobytu osoby przejmującej opiekę nad dzieckiem …………………………………………………..……………...….….………………..

………………………………………………………………………………………….

 1. Stopień pokrewieństwa osoby przejmującej opiekę na dzieckiem ….. ……………

………………………………………………………………………………………….

 1. Imię i nazwisko osoby przekazującej ….……………………………………………..…...

……………………………………………..

Podpis osoby doprowadzającej dziecko

……………………………………………..

Podpis osoby przyjmującej dziecko

Zobacz dokument online:

https://docs.google.com/open?id=1zkf55nRnISmhLczdw_UZyy7H7QKxKOq-MuNQb6DeiwlhYxtT82999jPUQ4gB

 

Zarządzenie Nr 7/2012


 

ZARZĄDZENIE NR 7/2012

DYREKTORA CENTRUM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY „Przystań”

z dnia 1 października 2012 roku.

w sprawie: przyjęcia dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 1

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 Nr 149, poz.887 z póź.zm.) oraz Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005, Nr 180, poz. 1493 z póź.zm.) wprowadza się do stosowania w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” procedury stanowiące załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią procedur obowiązujących w trakcie przyjęcia dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej.

 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam: specjaliście ds. administracyjnobiurowych, liderom grup wychowawczych oraz kierownikowi działu Pieczy Zastępczej.

 3. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w/w dokumentach wszyscy pracownicy placówki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia wprowadzenia.

 

 

PROCEDURA 
przyjęcia dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej
 

 

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z póź.zm.);
2.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005, Nr 180, poz. 1493 z póź.zm.)
 

 

Ilekroć w dalszej części jest mowa o:
a). „Ustawie” - należy przez to rozumieć:Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z póź.zm.);
b). „Centrum” - należy przez to rozumieć: Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”.
c). „Organizatorze - należy przez to rozumieć Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Pszczyńskim.
d). „Właściwe instytucje” - należy przez to rozumieć: Ośrodki  Pomocy Społecznej, PCPR, Policja, Sąd.    
e). „Rodzina” – należy przez to rozumieć: rodzinę/osobę spełniającą warunki określone w art.42, 44, 45 ustawy oraz mającą możliwość przyjęcia dziecka w określonym czasie.
f). „Właściwy sąd” – należy przez to rozumieć – Sąd Rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 

 

 1. Po otrzymaniu informacji/orzeczenia z właściwego sądu dotyczących umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, Organizator we współpracy z właściwymi instytucjami podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnej sytuacji dziecka i jego rodziny; w szczególności dotyczące:
- stanu zdrowia dziecka,
- sytuacji szkolnej dziecka,
- rodzeństwa i krewnych.
 
2. Organizator w oparciu o posiadane dokumenty/informacje poszukuje właściwą rodziny zastępczej.
 
3. Organizator przygotowuje rodzinę zastępczą do przyjęcia dziecka zgodnie z art. 47 ustawy.
 
4. Organizator powiadamia właściwy sąd o dokonanych ustaleniach; podaje: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres właściwej rodziny, która może przejąć opiekę nad dzieckiem.
 
5. Organizator powiadamia rodziców biologicznych/opiekunów dziecka o terminie jego doprowadzenia do wskazanej rodziny, o ile sąd właściwy nie zdecydował inaczej.
 
6. Jeżeli rodzic biologiczny/opiekun nie zastosuje się do zalecenia/orzeczenia, o którym mowa w punkcie 5;  rodzina powiadamia Organizatora i właściwy sąd.
 
7. W uzasadnionych przypadkach Organizator udziela rodzinie wsparcia przy odbieraniu dziecka w trybie art. 598 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego(kpc)
 
8. Rodzina przejmująca opiekę nad dzieckiem; we współpracy z Organizatorem  podejmuje czynności w celu zabezpieczenia zdrowia i życia dziecka oraz tworzy plan pomocy dziecku.
 
 
 

Zarządzenie Nr 1/2013

Zarządzenie Nr 1/2013

Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań

w Pszczynie

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia procedur w dziale Pieczy Zastępczej

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 4 Statutu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” oraz § 5 ust.10 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /tj. Dz.U. z 2013 poz. 135 z póź.zm/. wprowadza się do stosowania w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” procedury stanowiące załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników działu opiekuńczowychowawczego, działu pieczy zastępczej i działu administracyjnego do zapoznania się z treścią procedur obowiązujących w pieczy zastępczej i stosowania ich w zakresie działań każdego z działów.

 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam: specjaliście ds. administracyjnobiurowych i kierownikowi działu Pieczy Zastępczej.

 3. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w/w dokumentach wszyscy pracownicy działu pieczy zastępczej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROCEDURA

 

przyjęcia dziecka do pieczy zastępczej w trybie interwencyjnym

w związku z przemocą  w rodzinie zgodnie z art.12 a ustawy o przemocy w  rodzinie

Ilekroć w dalszej części jest mowa o:

a) Centrum - należy przez to rozumieć Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”.

b) Właściwych instytucjach - należy przez to rozumieć zespół osób i instytucji wspierających rodzinę

   przeżywającą trudności i zapewniających czasową opiekę i wychowanie dziecku, w szczególności:    

   Ośrodki  Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd.    

 1. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, udziela mu się  

      schronienia i doraźnej opieki w pieczy zastępczej, na czas trwania tego zagrożenia.

 1. W sytuacji przekroczenia obowiązujących limitów w pieczy zastępczej dopuszczalne jest umieszczenie dziecka u innej, nie zamieszkującej wspólnie bliskiej mu osoby, gdy zagrożenie dla życia i zdrowia utrzymuje się  i nie znaleziono jeszcze miejsca w pieczy zastępczej.

 2. Osoba przyjmująca dziecko wypełnia kartę przyjęcia zgodnie z załącznikiem nr 1, przeprowadza wywiad z osobą doprowadzającą je, przejmuje dokumentację i wszystkie rzeczy, które dziecko posiada ze sobą.

 3. Osoba przejmująca opiekę nad dzieckiem, niezwłocznie podejmuje czynności mające na celu zabezpieczenie zdrowia i życia dziecka.

 4. O przyjęciu dziecka do pieczy niezwłocznie informuje się dyrektora Centrum.

     Przyjęcie dziecka do instytucjonalnej pieczy zastępczej odnotowuje się w zeszycie raportów.

 1. O zaistniałym zdarzeniu Centrum niezwłocznie informuje właściwe instytucje.

 2. Po zabezpieczeniu dziecka, we współpracy z właściwymi instytucjami podejmuje się działania zmierzające do szczegółowego wyjaśnienia zaistniałych okoliczności oraz usunięcia  przeszkód uniemożliwiających dziecku bezpieczny pobyt w dotychczasowym miejscu.

 3. Z dokonanych ustaleń sporządza się dokumentację zgodnie z załącznikiem nr 2.

 4. W chwili stwierdzenia przez Centrum ustąpienia przyczyn zagrażających zdrowiu i życiu  

     dziecka dyrektor Centrum w porozumieniu z właściwymi instytucjami podejmuje decyzję o

     powrocie dziecka do miejsca dotychczasowego pobytu.

 1. O przekazaniu dziecka do innej formy opieki Centrum niezwłocznie informuje Sąd Rodzinny i Powiatowe Centrum Pomocy  zgodnie z załącznikiem nr 3.

Załączniki:

1. załącznik nr 1 - karta przyjęcia dziecka do pieczy zastępczej w trybie interwencyjnym;

2. załącznik nr 2 - karta pracy;

3. załącznik nr 3 - karta przekazania dziecka.